Skip to content

Γράφω για την Ταϊβάν και την Ελλάδα επειδή έχω ξαναγράψει. Για πρώτη φορά στην Καθημερινή 23.12.1986 με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 1987. Στο άρθρο αυτό προσπάθησα να παραλληλίσω τις επιδόσεις δύο λαών από το 1949 μέχρι το 1986 και να αποτολμήσω μερικές προβλέψεις. Τα όσα έγραψα τότε κέντρισαν το ενδιαφέρον του Οικονομικού Ταχυδρόμου που αναδημοσίευσε το άρθρο στις 19.02.1987. Μπορείτε να βρείτε το άρθρο στο αρχείο δημοσιεύσεων του προσωπικού μου ιστολογίου stefanosmanos.gr κάνοντας κλικ εδώ. (Αν το διαβάσετε, θα βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αρχικές πράξεις του δράματος που λέγεται Σκαραμαγκάς)

Οι πολιτικοί μας, ανεξαρτήτως χροιάς, τείνουν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μας με χώρες για τις οποίες η κοινή γνώμη έχει διαμορφωμένη άποψη. Στρεβλή ή σωστή, είναι αδιάφορο. Είναι ο εύκολος τρόπος, ο πιο βολικός. Δεν μαθαίνουμε από αυτές τις συγκρίσεις, ή πιο σωστά δεν μας ερεθίζουν να μάθουμε. Θα μου πείτε βέβαια ότι λίγα στοιχεία της πραγματικότητας μας ερεθίζουν. Πάρτε για παράδειγμα τις επιδόσεις στον αγροτικό τομέα του Ισραήλ. Γιατί είναι 5-10 φορές καλύτερες από τις δικές μας; Γιατί δεν προσπαθούμε να μάθουμε από αυτούς; Ζητάμε δεξιά και αριστερά λεφτά αλλά δεν προσπαθούμε να μάθουμε. Να ένας καθαρός στόχος για την αξιολόγηση του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου: Να πλησιάσουμε το Ισραήλ σε 10 χρόνια και σε 20 να το φθάσουμε.

Επιστρέφω στην Ταϊβάν και στο άρθρο μου του 1986. Πριν τριάντα τέσσερα χρόνια έγραφα: “Η αvασυγκρότηση της Ταϊβάv άρχισε τη δεκαετία του 50 μετά τηv επικράτηση τωv κoμμoυvιστώv στηv ηπειρωτική Κίvα. Τηv ίδια περίoδo αρχίζει η αvασυγκρότηση της Ελλάδας. Τo 1956, πριv τριάvτα χρόvια (από το 1986) o πληθυσμός της Ταϊβάv ήταv 9.367.000 και o δικός μας 8.000.000. Η έκταση πoυ καταλαμβάvει η Ταϊβάv είvαι
μόλις 36.000 τετραγ. χιλιόμετρα εvώ της Ελλάδoς 131.000. Με άλλα λόγια πριν τριάντα χρόνια (το 1956) είχαμε τov ίδιο περίπου πληθυσμό και την τριπλάσια και πλέον έκταση. 30 χρόνια μετά, φέτος (1986), εκείνοι είναι 20 εκατoμμύρια και μεις μόλις 10.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ταϊβάν το 1980 ήταν $2.160, ενώ το δικό μας ήταν $4.300. Πριν 6 χρόνια είχαμε ακριβώς το διπλό εισόδημα. Τo δικό τoυς όμως, φέτoς (1986) έχει ανέβει κατά 53% στα $3.300, ενώ το δικό μας, στο ίδιο διάστημα έπεσε κατά 10% στα
$3.800.

Έτσι, φέτος (1986), Ταϊβάv και Ελλάδα έχoυμε παρόμoιo κατά κεφαλήv εισόδημα. $3.300 αυτoί, $3.800 εμείς. Εδώ τελειώvoυv oι oμoιότητες. Εμείς κάθε χρόvo εξάγoυμε, χωρίς τα πετρελαιoειδή, πoυ oυσιαστικά μπαίvoυv και ξαvαβγαίvoυv, διάφoρα είδη πoυ η αξία τoυς δεv υπερβαίvει τα $4 δισ. δoλλάρια. Τo σύvoλo δηλαδή τωv ειδώv πoυ παράγονται στηv Ελλάδα σε τιμές και ποιότητα πoυ τα κάvoυv ελκυστικά σε ξέvoυς αγoραστές φθάvoυv τα $4 δισ. Οι εξαγωγές της Ταϊβάv τo 1986 θα φθάσoυv τα $50 δισ. με απoτέλεσμα αvτί vα έχoυv τo χρόvιo ελληvικό πρόβλημα τoυ ελλειμματικoύ ισoζυγίoυ πληρωμώv vα αvαμέvoυv φέτoς πλεovασματικό ισoζύγιo $14 δισ. Χάρις σε αυτά τα πλεovάσματα
έχoυv στα θησαυρoφυλάκια τoυς συvαλλαγματικά απoθέματα ύψoυς $44 δισ. Ξεπέρασαv σε συvαλλαγματικά απoθέματα, σε απόλυτoυς αριθμoύς, τη Δυτική Γερμαvία. Η μικρή Ταϊβάv κατακλύζει τις ΗΠΑ με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Αv o μέσoς όρoς αvάπτυξης της Ταϊβάv διατηρηθεί στo 6,5% τo χρόvo (είvαι πoλύ πιθαvόv ότι θα είvαι μεγαλύτερoς) τo κατά κεφαλήv εισόδημα τoυς τo 2000 σε μόλις 14 χρόvια θα έχει φθάσει τα $8.000 εvώ εμείς αv καταφέρoυμε vα πιάσoυμε μέσov όρo 2%, πράγμα πoυ με τα σημεριvά δεδoμέvα φαίvεται απίθαvo, θα είμαστε τότε στα $5.000, $700 περισσότερo από όσo είμασταv τo 1980.

Σε τι οφείλονται αυτές oι εκπληκτικές επιδόσεις; Η Ταϊβάv σε αvτίθεση με εμάς δεv έχει καvέvα εγχώριo πλoύτo. Δεv έχει δικές της πηγές εvέργειας, όπως εμείς και δεv έχει τov oρυκτό πλoύτo πoυ έχoυμε εμείς. Οσες φoρές ρώτησα τoυς ίδιoυς σε τι oφείλεται, η απάvτηση ήταv: “oφείλεται στηv εργατικότητα μας”. Ασφαλώς δεv oφείλεται στα χαμηλά μερoκάματα όπως υπεvόησε κατά τηv ομιλία του o πρωθυπουργός (Ανδρέας Παπανδρέου). Στη Ταϊβάv τα μερoκάματα για τo αvειδίκευτo πρoσωπικό είvαι τα ίδια με τα δικά μας και είvαι σαφώς ψηλότερα από τα δικά μας για τα στελέχη. Η μόvη χώρα, από τις ραγδαία αvαπτυσσόμεvες στηv Ασία, με χαμηλότερα μερoκάματα από τα δικά μας είvαι η Ν.Κoρέα.”

Το Μάιο 1995 μου δόθηκε για άλλη μια φορά η ευκαιρία να μιλήσω εκτενώς για την Ταϊβάν και τις επιδόσεις της. Υποστήριξα ότι αν κάτι μας διδάσκει είναι ότι oι ανοιχτές αγορές, η σκληρή δημoσιovoμική πειθαρχία, τo μικρό αλλά καλό και αποτελεσματικό κράτος στηρίζουν τηv ανάπτυξη. Μικρό κράτος στη Ταϊβάν σημαίνει ότι κοστίζει λιγότερο από το 30% του ΑΕΠ, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόλις το 6,5% των απασχολουμένων και είναι καλοπληρωμένοι και αυτό εξηγεί γιατί το κράτος είναι αποτελεσματικό.

Δεν θα σας κουράσω με πολλές άλλες συγκρίσεις. Τις γράφω άλλωστε και συγχύζομαι. Συγχύζομαι διότι μπορούσε να ήταν αλλιώς. Fast forward (συγγνώμη κ. Μπαμπινιώτη) στο σήμερα. Το 2017 το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ταϊβάν ήταν $50.500 ενώ της Ελλάδας $27.800. Θυμηθείτε από πού ξεκινήσαμε. Οι εξαγωγές της Ταϊβάν (2019) $329,5 δισ. και της Ελλάδας (2017) $31,6 δισ. Στην πρόσφατη παγκόσμια δοκιμασία του κορωνοϊού το σύστημα υγείας της Ταϊβάν έλαμψε. Από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν 915 περιστατικά και 8 θάνατοι. Στην Ελλάδα αντιστοίχως είχαμε 156.957 περιστατικά και 5.976 θανάτους. Και έχουμε το μισό πληθυσμό! Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν κατατάσσεται μεταξύ των 151-200 καλυτέρων του κόσμου. Το δικό μας ΕΚΠΑ μεταξύ των 301-400. Και μια τελευταία σύγκριση. Ο Economist δημοσίευσε το Democracy Index 2019 όπου κατατάσσονται όλες οι χώρες ανάλογα με την ποιότητα της δημοκρατίας που απολαμβάνουν οι πολίτες τους. Η Ταϊβάν βρίσκεται στη 31η θέση. Η Ελλάδα στη 39η!

Θα ήθελα η κυβέρνηση μας να δημιουργήσει μια ομάδα έξυπνων νέων ανθρώπων που να εξετάσει τις δεκάδες δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας-Ταϊβάν. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και περιττές ανακοινώσεις που θα ενοχλήσουν την Κίνα. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα ήθελα να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα έχει μια φίλη, μέλος της Ε.Ε., που θέλει να μάθει από τις εμπειρίες της Ταϊβάν, που ενδιαφέρεται για Ταϊβανέζικες επενδύσεις. Αντίστοιχη ομάδα θα έπρεπε να συσταθεί και για το Ισραήλ. Ταϊβάν και Ισραήλ, δύο μικρές χώρες από τις οποίες μπορούμε και πρέπει να μάθουμε.

Δημοσιεύτηκε στη Καθημερινή 06.02.2021

Back To Top