Skip to content

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ (http: //www. minenv. gr/) έχουν αναρτηθεί:

– Η συνέντευξη του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

– Το Γενικό Σχέδιο Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Εκδοση Φεβουάριος 2008).

– Οι Χάρτες Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Εκδοση Φεβουάριος 2008).

Οποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να σχηματίσει προσωπική γνώμη για το τι περιλαμβάνει το νέο Χωροταξικό Σχέδιο της Ελλάδας μπορεί εύκολα να το κάνει.

Στη συνέντευξή του είπε ο κ. Σουφλιάς: «Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο μαζί με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια συνιστούν μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συμβάλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής Επικράτειας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Εδώ θέλω να τονίσω με έμφαση ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί την σημαντικότερη «ομπρέλα» για την προστασία του περιβάλλοντος. Εχει, μάλιστα, ειδικό κεφάλαιο αρκετά εκτεταμένο, το οποίο αναφέρεται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μέτρα. Πλέον, καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και πού και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς».

Θέλω να σταθώ στην τελευταία παράγραφο: Πλέον, καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και πού, και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς. Ενας επιμελής αγρότης, που θέλει να ξέρει τι μπορεί να κάνει και που θα διαβάσει στο άρθρο 7 (σελ. 48-51) ότι οι βασικοί στόχοι-επιδιώξεις για τον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) είναι (αντιγράφω):

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και διασφάλιση της οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των περιοχών της υπαίθρου, με τον συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προτύπων, την προώθηση συμβατών προς το περιβάλλον και το τοπίο ορίων ανάπτυξης και την αξιοποίηση των ενδογενών συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε μια σειρά προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.

Ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της ως σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων και του αγροτικού τοπίου. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.

Προστασία του αγροτικού χώρου από τις πιέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του και λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των βιοτόπων, καθώς και για την προστασία των υδάτων και του εδάφους.

Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και των βοσκοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη: α) τον ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία, τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά και τις ανάγκες επέκτασης των οικισμών και την οικονομική ανάπτυξη και β) την ανάγκη χωροθέτησης, οργάνωσης και λειτουργίας σύγχρονων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα.

Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου προτεραιότητα αποκτά η στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, ώστε να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, και μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η ορθολογική χρήση τους και η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας με εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια. Μέριμνα λαμβάνεται και για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με αειφορικές πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστημάτων.

Διατήρηση και στήριξη στα νησιά της γεωργίας και κτηνοτροφίας που αξιοποιούν τις τοπικές πρώτες ύλες, την παράδοση και την τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες, για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η ενεργοποίηση και στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των αγροτουριστικών συνεταιρισμών γυναικών, καθώς και εν γένει των τοπικών παραγωγικών μονάδων.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, με τη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και τα επιλεγμένα ημιαστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων.

Ανάπτυξη ποιοτικών πρωτογενών δραστηριοτήτων σε συμπληρωματικότητα με τον τομέα του τουρισμού. Εμφαση επίσης δίδεται στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Αειφόρο ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών και δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων τομέων μεταξύ τους που συνδυάζεται με εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και της επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, με εφαρμογή μέτρων ελέγχου της υπεραλίευσης και προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Βάσει των ανωτέρω στόχων – επιδιώξεων δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις (συνεχίζω την αντιγραφή):

Δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας και διατροφικών προϊόντων με σαφή προσανατολισμό προς την αγορά, το οποίο θα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή προϊόντων διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας, θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, θα αναπτύσσεται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν: α) την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, β) τον Θεσσαλικό Κάμπο, γ) την Κοιλάδα του Σπερχειού και την Κωπαΐδα, δ) τους κάμπους, ένθεν και ένθεν του Αμβρακικού, της Αρτας και του Αγρινίου, ε) τους κάμπους της Κορινθίας και της Αργολίδας, της Πάτρας και του Πύργου, στ) τον Μεσσηνιακό κάμπο και την κοιλάδα του Ευρώτα και ζ) το Ηράκλειο – Μεσαρά, στην Κρήτη.

Δραστικό περιορισμό της διάχυσης αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Τυχόν απόδοσή της σε άλλες χρήσεις πρέπει να γίνεται με φειδώ, ύστερα από στάθμιση των παραγόντων κόστους – ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, σύμφωνα με την ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την εκλογίκευση των συστημάτων άρδευσης και της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.

Προώθηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων υποστήριξης. Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε λιμνοθάλασσες και σε εκβολικά συστήματα ποταμών κατά τρόπο συμβατό με το ευαίσθητο περιβάλλον των περιοχών αυτών και την παραγωγική τους ικανότητα.

Κατάλαβε ο αγρότης τι μπορεί να κάνει και πού; Είτε κατάλαβε είτε όχι, θα πρότεινα στον κ. Λαζόπουλο να αναλύσει στο δικό του «δελτίο ειδήσεων» τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδίου, προκειμένου να τις κατανοήσουν ευκολότερα όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά. Ολο το κείμενο του Χωροταξικού Σχεδίου -μιας από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, κατά τον κ. Σουφλιά- είναι της ίδιας ποιότητας.

Επειδή ακριβώς είναι ένα αφόρητα γενικόλογο κείμενο, πέρασε χωρίς καμιά δυσκολία από την Κυβερνητική Επιτροπή. Προφανώς κανείς δεν το πήρε στα σοβαρά (το διάβασαν;). Οποιοδήποτε σχέδιο επιχειρούσε να βάλει στοιχειώδη τάξη στον ελληνικό χώρο θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων. Σε όλο το Χωροταξικό Σχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά σε λεφτά. Ναι σε λεφτά, σε ευρώ. Σε δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν υπάρχει τίποτε το συγκεκριμένο. Ολα είναι στο περίπου. Για να μη δώσουν στόχο. Για να μη μπορεί να μετρηθεί οτιδήποτε. Πρέπει να λιγοστέψουν οι περιφέρειες. Να γίνουν πόσες όμως; πέντε, επτά, οκτώ και ποιες θα είναι αυτές; Μπορεί κάποιος, ένας πολίτης ή ένας επενδυτής να στηριχθεί σε τέτοιες εξαγγελίες; Να λιγοστέψουν οι νομαρχίες, αλλά να διατηρηθούν και οι υφιστάμενες. Σε τι χρησιμεύει λοιπόν το Χωροταξικό Σχέδιο; Νομίζω ότι τρεις είναι οι πραγματικοί στόχοι:

  1. Να δημιουργηθεί μια νέα γραμμή άμυνας απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ακυρώνει αποφάσεις έργων που δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό. Εφεξής, αν δεν υπάρξουν μερικοί βουλευτές της Ν.Δ. να σταματήσουν στη Βουλή το Χωροταξικό Σχέδιο, η διοίκηση θα εντάσσει ό,τι της αρέσει σε αυτό το δήθεν Σχέδιο. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η νομιμοποίηση των αποφάσεων για τον Αχελώο με τις κατευθύνσεις που δίδονται για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων: «Συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με τρόπο ώστε: α) να διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση τους σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και β) να καλύπτονται ισόρροπα οι ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης των διαφορετικών χωρικών και διοικητικών ενοτήτων, δηλαδή μεταφορά ποσοτήτων νερού από μια λεκάνη απορροής σε μια άλλη στο ίδιο ή διαφορετικό υδατικό διαμέρισμα και να διατηρείται η ποιότητά τους σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως στην περίπτωση των νερών του Αχελώου για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων».
  2. Ο επόμενος στόχος είναι ψηφοθηρικός. Εκατοντάδες χιλιάδες αυθαιρεσίες θα νομιμοποιηθούν σε βάρος της νομιμότητας, του περιβάλλοντος, των δασών και του ελληνικού τοπίου.
  3. Ο τρίτος στόχος είναι η εξυπηρέτηση της νομενκλατούρας των μηχανικών του Δημοσίου. Το Χωροταξικό Σχέδιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μπαίνουν στα χωράφια όλων των άλλων υπουργείων.

 

Δημοσιεύτηκε στη Καθημερινή 01.03.2008

Back To Top